ÖZGEÇMİŞDoç. Dr. Zeynel T. KANGAL
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
E-mail: zeynelkangal@yahoo.com


İş Tecrübesi

2015-... : Uludağ Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi
2011-2013 : Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi
2009-2011 : Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi
2007-2008: Hâkim Yedek Subay, Gaziantep 5 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi Hâkimi
1999-2007 : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Eğitim ve Araştırma

2014 : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Misafir araştırmacı)
2013 : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçentlik Unvanı
2011-2012 : Juristischen Fakultät der Universität Augsburg (Prof. Dr. Henning ROSENAU nezdinde doktora sonrası misafir araştırmacı)
2010 : Juristischen Fakultät der Universität Augsburg (Prof. Dr. Henning ROSENAU nezdinde doktora sonrası misafir araştırmacı)
2001-2007 : Doktora, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Tez Konusu: “Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna
Etkisi”, Danışmanlar: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI
2004-2005 : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Prof. Dr. Ulrich SIEBER nezdinde araştırmacı doktora öğrencisi)
1998-2001 : Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Tez Konusu: “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Danışman: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
1998-1999 : Avukatlık Stajı/İstanbul Barosu
1994-1998 : Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayınlar

Kitaplar

2012: Askerî Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2012.
2011: Kabahatler Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.
2010: Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.
2003: Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.

Makaleler

2014: “Sicherungsmaßnahmen im Vergleich zur Strafe im engeren Sinne im türkischen Strafrecht”, Journal of Criminal Law Vol. 26, No. 2 (Summer, 2014), The Korean Criminal Law Association, S. 357-376.
2014: “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu”, Feridun YENİSEY’e Armağan, c: I, İstanbul 2014, sh: 491-542.
2014: “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2014, sy: 25, sh: 29-67.
2014: “Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2014, sy: 24, sh: 9-56.
2013: “Verantwortlichkeit von Juristischen Personen aus der Sicht des türkischen Strafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts”, Sanktionen gegen juristische Personen, Internationales Kolloquim zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus TIEDEMANN (Istanbul, 21 May 2011), İstanbul 2013, S. 193-200.
2012: "Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2012, c: 8, sy: 89-90, sh: 23-68.
2011: "Anayasal Güvence Olarak Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi", Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2011, sy: 17, sh: 61-106.
2011: "Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, c: XV, sy: 4, sh: 223-251.
2011: "Kişisel Cezasızlık Nedenleri ve Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2011, c: 7, sy: 85-86, sh: 38-60.
2010: "Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010/1, Köksal BAYRAKTAR'a Armağan, c: I, sh: 785-812.
2010: "Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010, c: XIV, sy: 3-4, sh: 19-68.
2010: "Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2010, c: LXVIII, sy: 1-2, sh: 151-167.
2010: “Türk Ceza Hukuku’nda Evrensellik İlkesi”, Suç ve Ceza 2010, sy: 2, sh: 33-43.
2006: “Yeni Türk Ceza Hukuku’nda Tüzel Kişiler”, Hukukî Perspektifler Dergisi 2006, sy: 7, sh: 85-90.
2004: “Ceza Hukukunda Elektronik İzleme”, Çetin ÖZEK Armağanı, İstanbul 2004, sh: 525-560.
2002: “Fransız Ceza Hukukunda Cinsel Suç Faillerine Yönelik Yeni Yaptırımlar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2002, c: LX, sy: 1-2, sh: 29-48.
2001: “Fransa’da İnternet Yoluyla İşlenen Suçlardan Doğan Ceza Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2001, c: LIX, sy: 1-2, sh: 227-240.
Karar İncelemesi

2009: “Askerî Yargıda Adlî Tatil Uygulanmayacağına İlişkin Askerî Yargıtay Kararının İncelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi 2009/4, c: 84, sh: 1921-1948.
Çeviriler

2013: "Fransa'da Organize Suçluluk ile İlgili Ceza Hukuku Reformları", Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi (26 Mayıs 2010 - 4 Haziran 2010), c: I, İstanbul 2013, sh: 465-485 [Orjinal Metin: CIMAMONTI, Sylvie: "Les réformes pénales relatives à la criminalité organisée en France" (French Report: Criminal Law Reforms and Organised Crime in France), Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi (26 Mayıs 2010 - 4 Haziran 2010), c: I, İstanbul 2013, sh: 443-463].
2008: “İnfaz Hukukuna Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Uğur ALACAKAPTAN’a Armağan, c: 1, İstanbul 2008, sh: 779-792 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “Approche comparée du droit pénitentiaire” , Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 2005, p.: 11-22).
2007: “Amerikan, İtalyan ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Olarak Kusurun Kabulü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım-Aralık 2007, sy: 73, sh: 217-237 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “Le plaider coupable confrontation des droits américain, italien et français” , Revue Internationale de Droit Comparé 2005, p.: 473-491).
2006: “Ulusal, Avrupa ve Uluslararası Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler, 21. Yüzyılda Bir Suç Politikası için Perspektifler mi?”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2006, c: III, sy: 1, sh: 15-32 (Orjinal Metin: JESCHECK, Hans-Heinrich: “Neuere Entwicklungen im nationalen, europäischen und internationalen Strafrecht: Perspektiven für eine Kriminalpolitik im 21. Jahrhundert?”, Festschrift für Albin ESER, München 2005, S. 991-1003).
2005: “Estonya Ceza Muhakemesi Hukuku Reformu: XX-XXI. Yüzyıl Dönemecinde Kıta Avrupasında Klasik Bir Reform Örneği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2005, c: LXIII, sy: 1-2, sh: 343-357 (Orjinal Metin: PIKAMÄE, Priit: “La réforme du droit de procédure pénale en estonie: un exemple classique de réforme en Europe continentale au tournant des XX-XXIe siècles”, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 2003, p.: 595-604).
2005: “Küreselleşme Etiği Olarak Ceza Hukuku”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005, c: II, sy: 2, sh: 3-20 (Orjinal Metin: DELMAS-MARTY, Mireille: “Le droit pénal comme éthique de la mondialisation”, Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé 2004, p.: 1-10).
2004: “Ceza Hukukunun Küreselleşmesi: Beklentiler ve Perspektifler”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sevin TOLUNER’e Armağan, Yıl: 24, sy: 1-2, İstanbul 2004, sh: 823-848 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “La mondialisation du droit pénal: enjeux et perspevtives”, Revue juridique Thémis (Montréal), vol.: 35, No: 1-2, 2001, p.: 241-272).
2004: “2002 Tarihli Yeni Rus Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”, Ergun ÖZSUNAY’a Armağan, İstanbul 2004, sh: 367-378 (Orjinal Metin: GOLOVKO, Léonid: “Le nouveau Code de procédure pénale russe de 2002”, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 2002, p.: 831-840).
2004: “Yasaklamak ve Cezalandırmak: İnsan Klonlama”, Aydın AYBAY’a Armağan, İstanbul 2004, sh: 355-364 (Orjinal Metin: DELMAS-MARTY, Mireille: “Interdire et Punir: Le clonage reproductif humain”, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme 2003, p.: 429-439).
2004: “Avrupa’da ve Özellikle Doğu Avrupa’da Gerçekleştirilen Ceza Hukuku Reformları Bağlamında Estonya Ceza Hukuku Reformu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2004, c: LXII, sy: 1-2, sh: 469-488 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “La réforme du droit pénal estonien dans le contexte des réformes pénales survenues en Europe et spécialement en Europe de l’Est”, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 2003, p.: 193-204).
2003: “Ekonomik Suçlar Hakkındaki Avrupa Ceza Kanunu (Euro-Suçlar) Tasarısının Genel Sunumu”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Gülören TEKİNALP’e Armağan, Yıl: 23, sy: 1-2, İstanbul 2003, sh: 927-944 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “La présentation générale du projet de code pénal européen sur les délits d’affaires (euros-délits)”, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 2003, p.: 277-287).
2003: “İngiliz Hukukunda ve Common Law Ülkelerinde Kanunilik İlkesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2003, c: LXI, sy: 1-2, sh: 441-464 (Orjinal Metin: MUNDAY, Roderick: “Le principe de la légalité en droit anglais et dans les pays de common law”, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 2001, p.: 357-373.
2002: “Malî Suçluluk: Kavramlar ve Temel Açıklamalar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2002, c: LX, sy: 1-2, sh: 309-323 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “La criminalité financière: notions et principales manifestations”, Annales Internationales de Criminologie 2001, p. 47-59).
2001: “Fransız Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu İle İlgili Bazı Sorunlar”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, sh: 151-165 (Orjinal Metin: PRADEL, Jean: “La responsabilité pénale des personnes morales en droit français. Quelques questions”, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 1998, p.: 153-167).

Yayınlanmış Tebliğler

2013: "Türk Ceza Hukuku Açısından Compliance”, Teori ve Uygulama Açısından İşletmelerde Hukuk Kurallarına Uygun Hareket Etme (Compliance) Tartışmaları, Türk-Alman Hukuk Sempozyumu (1 Temmuz 2011), Ankara 2013, sh: 73-87.
2013: "Ceza Muhakemesi Hukukunda Sevk Tutuklamasına İlişkin Bazı Sorunlar", Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi (26 Mayıs 2010 - 4 Haziran 2010), c: II, İstanbul 2013, sh: 2145-2163.
2010: “Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Gönüllü Vazgeçme”, Beiträge zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Baden-Baden 2010, sh: 335-361.

Burslar

2014 : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Freiburg im Breisgau, Haziran 2014.
2011 : TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu, Augsburg, Temmuz-Aralık 2011.
2010 : Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Araştırma Bursu, Augsburg, Temmuz-Ağustos 2010.
2004 : Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Dil Eğitim Bursu, Freiburg im Breisgau, Haziran-Temmuz 2004.