ÖZGEÇMİŞYard. Doç. Dr. Kamil Ahmet SEVİMLİ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
E-mail:ahmetsevimli[at]gmail.com
Kişisel Web Sitesi : http://ahmetsevimli.com


ÖZGEÇMİŞ 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Stajını bitirip Avukatlık Ruhsatını aldıktan hemen sonra, 1996 yılında akademik hayata atıldı.

1999 yılında “İş Hukukunda Kaptan” (İstanbul, TDS Yay., 2001) başlıklı teziyle, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Bilim Dalı’nda Uzman; 2006 başında ise “İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları” (İstanbul, Legal Yay., 2006) başlıklı doktora teziyle, Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktor unvanını aldı.

Çalışma hayatına ilişkin güncel haber ve akademik makalelerin yayınlandığı “iş-güç” web sitesinin kurucuları arasında bulunan Dr. Sevimli, Mayıs 2006’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görev süresini tamamlayarak, Uludağ Üniversitesinde göreve başladı.

Dr. Sevimli, Eylül 2007 itibariyle Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmış ve Ağustos 2008’den bu yana aynı fakültede dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012-2014 dönemi için Antalya bölgesi, 2015-2017 dönemi için Bursa bölgesine resmi arabulucu olarak seçilen Dr. Sevimli’nin İş Hukuku alanında yayınlanmış kitap, makale ve karar değerlendirmelerinin yanı sıra; Hukuk, Endüstri İlişkileri ve Sosyoloji alanında çevirileri bulunmaktadır.

YAYINLAR - FALİYETLER

 • Derece
 • Alan
 • Yıl
 • Üniversite
 • Lisans
 • Hukuk
 • 1995
 • İstanbul Üniversitesi
 • Yüsek Lisans
 • İş Hukuku
 • 1999
 • Uludağ Üniversitesi
 • Doktora
 • Özel Hukuk
 • 2006
 • İstanbul Üniversitesi


KİTAPLAR

Sevimli, K.A., İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, Legal Yayıncılık, 1. Bası, İstanbul, Nisan 2006 (Kitap tanıtımı için tıklayınız)

Sevimli, K.A., İş Hukukunda Kaptan, Türkiye Denizciler Sendikası Yayını, TDS Eğitim Dizisi, 1.Bası, İstanbul 2001

2. KİTAP BÖLÜMÜ

Sevimli, K. Ahmet, “Temel Hukuk ve Hukuk Normları Hiyerarşisi”, Sendikacılık Akademisi Ders Notları 4, Editör: Yusuf Alper, Ankara, Prodüksiyon: Karatahta, Baskı: Ziraat Gurup Matbaacılık, 2016, s.113-132.

MAKALELER, KARAR İNCELMELERİ, YAYINLANMIŞ TEBLİĞİLER

Sevimli, K. Ahmet, "İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Getirdikleri”, Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör: Alpaslan Türkkan, Bursa: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa, Adım Ofset, 2016, s.26-58.

Sevimli, K. Ahmet, “Bir Normlar Çatışması Sorunu Olarak İş Kanunu Kapsamındaki İşçilere Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin Yaptırımı” Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 74, Özel Sayı, (2016), s.645-665.

Sevimli, K. Ahmet, "Türk Hukukunda Tam Süreli Çalışmayı Esas Alan Mevzuat Karşısında Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: Seçilmiş İki Sorun Üzerine Görüşler", İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Ed. Tankut Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 5, İstanbul, On İki Levha Yay., 2014, s.9-47.

Sevimli, K. Ahmet / Reçber, Sercan, "Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı Ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı", Prof. Dr. Berin Ergin'e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 72, Sayı 2 (2014), s.391-440.

Sevimli, K. Ahmet, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda İşçinin Genel Olarak Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması” IV.Çalışma Yaşamı Kongresi: Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Gelişmeler, Anakara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika U.A.M ve İş Müfettişleri Derneği, Ankara-2014, s.93-120.

Sevimli, K. Ahmet, “Türk Borçlar Kanunu m.417 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması” Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, S. 36 (2013/1, Ocak), s.107-147

Sevimli, K. Ahmet, “Veri Koruma Hukuku İlkeleri Işığında Türk Borçlar Kanunu Madde 419”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:6, S.24, Aralık 2011, s.120-139

Sevimli, K. Ahmet, “Karayolu Taşımacılığı Sektöründe İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan Sürücülerin Çalışma ve Dinlenme Süreleri Konusundaki Hukuki Sorunlar”, İş Dünyası ve Hukuk: Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay. No.5006/720, İstanbul, 2011, s.444-476

Sevimli, K. Ahmet, “Yıllık Ücretli İznin Kullandırılmamasının Hukuki Sonuçları Hakkında Kısa Bir Not”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:5, S.18, Haziran 2010, s.40-47

Sevimli, K. Ahmet, “İşçinin Kişilik Değerlerine Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat” Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, S. 24 (2010/1, Ocak), s.295-308

Sevimli, K. Ahmet, “İş Hukukunda İbra ve İkale Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları Konusundaki Gelişmeler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:4, S.14, Haziran 2009, s.84-107

Sevimli, K. Ahmet, “Ücret Üzerindeki Haciz Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi” (Karar İncelemesi), Yaklaşım Dergisi, Yıl:17, S.194, Şubat 2009, s.276-281.

Sevimli, K. Ahmet, “İşçinin Özel Yaşam Hakkı Bağlamında İşçi-İşveren İlişkisi” , Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:3, S.8, Haziran 2008, s.53-79.

Sevimli, K. Ahmet, “İşyerinde İşe Başlamazdan Önceki Dönemde Uyuşturucu Kullanmış Olan ve Adı Uyuşturucu Operasyonuna Karışan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi” (Karar İncelemesi), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, C.2, S.6, 2007, s.401-420.

Sevimli, K. Ahmet, "4857 Sayılı İş Yasası Çerçevesinde İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshine Genel Bakış ve Tekbiçim (Yeknesak) Fesih Usulü Bulunmayışının Yaratacağı Olası Sorunlar", Çimento İşveren Dergisi, C.18, S.6, Kasım 2004, s.4-22 (2004)

Sevimli, K. Ahmet,"Yargıtay’ın Serbest Avukatların da İş Sözleşmesiyle Çalışabileceğini Tespit Eden Kararı ve Sonuçları Üzerine", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.3, Temmuz-Eylül 2004, s.967-981 (2004)

Sevimli, K. Ahmet, "İş Hukukunda Yazılı Şekil Şartı", Çimento İşveren, Cilt:17, Sayı:2, Mart 2003, s.11-26 (2003)

Sevimli, K. A., "Elektronik Sözleşmeler ve ABD E-İmza Yasası", Hayri Domaniç 80. Yaş Armağanı, İstanbul 2001 (2001), C:II, s.1023-1041.

Sevimli, K. A., "551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK.’nın İşçi Buluşları Hukukuna Getirdikleri", İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, Sayı:4, Bülten 2000, İstanbul Barosu Dergisi, Sayı:2000/4’ün Eki, s.121-138

Sevimli, K. A., "Basın İş Kanununda Kıdem Tazminatı", İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , Cilt 2, Sayı 1, 2000, (www.isgucdergi.org)

Sevimli, K. A., "Kendi Bürosu Bulunan Avukat da Hukuken İşçi Sayılabilir", Açık Sayfa Aylık Aktüel Hukuk Dergisi, Sayı:52, Şubat 2004

Sevimli, K. A., "Yeni İş Yasası ve Tartışılması Gerekenler", Açık Sayfa Aylık Aktüel Hukuk Dergisi, Sayı:44, Haziran 2003

“Yeni İş Yasası ve Tartışılması Gerekenler”, (İş,Güç’ün talebi ve Açık Sayfa’nın izniyle tekrar yayın), İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , Cilt 5, Sayı 2, 2003, (www.isgucdergi.org)

Sevimli, K. Ahmet, "İş Değerlendirmesinin Ücret Sistemi İçindeki Rolü ve Eşit Davranma İlkesi Açısından Önemi", İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , Cilt 3, Sayı 2, 2001, (www.isgucdergi.org)

Sevimli, K. A., "Sendikaların Siyasi Faaliyet Alanı Genişledi", Endüstri İlişkileri Dergisi, Sayı:3, Aralık 1997

Sevimli, K. A., “Ekonomik ve Sosyal Konseylerin Parlamenter Sistemdeki Yeri”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Sayı: 1999/I

ÇEVİRİLER

Sevimli, K. A. (Çev.), "İşyerinde Özel Yaşama İlişkin Sorunlar: 11 Eylül Sonrası Bakış Açısı", Robert J. Mignin/ Bart A. Lazar / Josh M. Friedman, A. Can Tuncay’a Armağan, Legal Yay., İstanbul-2005 (“Privacy Issues in the Workplace: A Post-September 11 Perspective”, Employee Relations Law Journal, Summer 2002, Vol.28, No.1, p.7-17, Aspen Publishers Inc NY ©2002) (2005)

Sevimli, K. A. (Çev.), "Bütün Parçası (Corporate) Bir Aktör Olarak Devletin Endüstri İlişkilerindeki Rolü", Keller, Berndt K., Prof. Dr. Nuran Akçaylı’ya Armağan, Bursa 2000 (200)

Sevimli, K. A. (Çev), “İletişim Teknolojisi: “ Gidişat İyiye mi Yoksa Kötüye mi?”, Daniel Bell, Bilgi Toplum, sayı: 1- 1998 (Communication Technology: For Better or for Worse, Daniel Bell, Harvard University)

“İletişim Teknolojisi: “ Gidişat İyiye mi Yoksa Kötüye mi?”, Daniel Bell, (Derleyenin talebi ve Bilgi Toplum’un izniyle tekrar yayın) Sosyo-Ekonomik Perspektif, Derleyen: Uğur Dolgun, Bursa 2001

Sevimli, K. A. (Çev), “Her İki Dünyanın En İyi Tarafları”, Robert B. Reich, Endüstri İlişkileri Dergisi, Sayı: 4, Haziran 1998 (ABD eski Çalışma Bakanı, Brandies Universitesi Sosyal ve Ekonomik Politika Profesörü Robert B. Reich’ın, TIME The Weekly News Magazine’in 8 Aralık 1997 tarihli sayısında yayınlanan yazısı)

TEBLİĞLER ve SEMİNERLER

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşveren Yükümlülükleri” Çalışma Mevzuatında Güncel Gelişmeler Toplantısı, 28 Eylül 2016, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası , Sarıyer, İSTANBUL 13:30-15:00.

“İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Getirdikleri”, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıklı Kentler Birliği, Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, Almira Otel Bursa 11-12 Şubat 2016 (11 Şubat 2016 10:00-10:45).

“İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluklar”, İnşaat Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli, Nilüfer Belediyesi, 5 Kasım 2015- BTSO Bursa 14:30-15:00.

“Mevzuattaki Son Değişiklikler Kimi Mutlu Edecek?” Peryön Ege Şubesi, 12. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi, 15-16-17 Ekim 2015, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi (16 Ekim 2015, 5. Oturum 15:40-16:40),

"Türk Hukukunda Tam Süreli Çalışmayı Esas Alan Mevzuat Karşısında Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: Seçilmiş İki Sorun Üzerine Görüşler", Koç Üniversitesi İş Hukukuna Genç Bakış: Genç Akademisyenler Konferansı Genç Yaklaşımlar Konferansı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 27 Mart 2014, saat:10:00.

“6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda İşçinin Genel Olarak Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması” IV.ÇALIŞMA KONGRESİ, Düzenleyen: Anakara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika U.A.M ve İş Müfettişleri Derneği, 28-29 Nisan 2012, A.Ü. ATAUM Salonu Cebeci Yerleşkesi, ANKARA.

“İşçi ve İşveren İlişkilerinde Sıkça Rastlanan Hukuki Sorunları Önlemeye Yönelik Öneriler”, Son Gelişmeler Işığında Yöneticiler için İleri İş Hukuku Semineri, Düzenleyen: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği ve Mavi Akademi, 7 Mart 2012, DOSABSİAD Konferans Salonu, BURSA.

“Çalışan Sağlığında İş Hukuku”, İş Yerlerinde Çalışan Sağlığını Koruma Paneli, Düzenleyen: Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği, 26 Ocak 2012, BUSİAD Evi Toplantı Salonu, BURSA, saat:14:00.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Hukuki Gelişmeler” İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında MESS tarafından düzenlenen seminer, 7 Mayıs 2010 Kervansaray Otel Bursa, saat:14:00

“Sağlık Çalışanlarının Çalışma Şartları ve Sosyal Güvenlik Hakları”, Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği tarafından düzenlenen Konferans, Magazin Outlet Center Uğur Mumcu Salonu, 31 Ocak 2010 saat: 13:00,

“Limits of Intervention into Employee’s Freedom of Communication from The Workplace: The Situation and Legal Framework in Turkey”, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), Annual Conference, Host Institution: Uludag University Bursa Turkey, 8 – 11November 2009 (Holiday Inn Bursa, 9 Kasım 2009, saat:11:00)

“Yargıtay Kararları Işığında İş Hukukunda İkale ve İbra”, Bursa Barosu İş Hukuku Konferansı, Baro Evi Konferans Salonu, 6 Şubat 2009, Saat:13:30

“Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Düzenlemeleri”, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği ve İzmir AB Bilgi Bürosu, ESİAD Toplantı Salonu, İzmir, 27 Haziran 2008, Saat:15:00

“İşyerinde İzleme ve Gözetleme Uygulamaları”, GSÜ ve İstanbul Barosu’nun ortak düzenlediği İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 12. Yıl Toplantısı, (6-7 Haziran 2008), Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampusü, 7 Haziran 2008 Saat: 13:30 (İB Genel Yayın Sıra No: 141, 2009/7, ISBN No: 978-9944-234-84-9), s.135-193

“Ağır ve Tehlikeli İşlemler Kapsamındaki Çalışmaların SGK'ya Bildirimi: İptal edilen 506 Sayılı Kanunu ek 5. maddesinin 4 nolu bendinin uygulanması”, Bursa SMMM Odası Semineri, Oda Hizmet Binası, 24 Kasım 2007 Saat: 13:30.

“İş Hukukunda Kadına Yönelik Düzenlemeler ve Yenilikler”, Türk-İş Kadınlar Günü Etkinliği, Kervansaray Otel – Bursa, 8 Mart 2007.

“İş sözleşmesinin Feshinde Yeni Boyutlar” İstanbul Üniversitesi 2005-2006 Eğitim–Öğretim Yılı Açılış Etkinlikleri , 3.Ekim 2005, saat 11.00-12.00; Düzenleyen: İ.Ü. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yer. Ceza Hukuku ve Kriminoloji A.U. Merkezi Dershanesi.

“İş kazası ve Meslek Hastalıklarında İşveren Sorumluluğu”, 5 Mayıs 1997, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası Etkinlikleri, Bursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toplantı

“Kamu Çalışanları Yasa Tasarısı’nın Değerlendirilmesi”, Memur Sendikacılığı Paneli (Panel Başkanı: Prof Dr. Tahir Baştaymaz), Öğretim Elemanları Sendikası Kültür Etkinlikleri Serisi II, U.Ü. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 25 Mart 1998

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuki Yönü”, 25 Haziran 1997, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Semineri, Gemlik Gübre sanayi A.Ş.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

Akademik

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yabancı dildeki dergisi “Annales de la Faculté Droit d’İstanbul” için hakemlik 2005

Prof. Dr. Berin ERGİN tarafından oluşturulan ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun “Güdümlü Projeler”i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin eşgüdümünde sürdürülen “Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması-” konulu projede (1999-2000), “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku” konusunu ele alan gruba katılım.

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de ortakları arasında bulunduğu ve Malta Üniversitesi’nde yürütülen İnsan Hakları ve Demokratikleşme (Mediterranean Master's Programme in Human Rights and Democratisation) Yüksek Lisans Programının Türkiye burs kontenjanına girecek adayların seçimini yapan karma jüride İstanbul Üniversitesi temsilciliği 2003-2006

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (www.isgucdergi.org) Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı, 2002-…

Parlamenter Danışmaları Derneği (PDD) tarafından Bursa'da 19-20 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılan "Türkiye'de Yasa Yapma Süreçlerine Etkin Sivil Katılım" projesi istişare toplantısında Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın değerlendirilmesi. (19.12.2008, Bursa Central Hotel)

İdari

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 25.8.2008-

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008-

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Uludağ Üniversitesindeki çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan komisyon üyesi 13 Temmuz 2015-

İstanbul Eminönü İlçe İnsan Hakları Kurulu’nda İstanbul Üniversitesi Temsilciliği 2004-2006

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca oluşturulan kurulda İstanbul Üniversitesi Temsilciliği 2004-2006

ÜYESİ OLDUĞU ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Üyesi, 2006-