ÖZGEÇMİŞDoç. Dr. Halit AKER
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
E-mail:hakerler [at] gmail.com


Doğum Yeri ve Tarihi: Gördes (Manisa), 09.06.1970

Medeni Hâli: Evli

ÖĞRENİM

İlkokul: Beşeylül İlkokulu (1976-1981)

Orta Öğretim: Ortaokulu (1981-1984)

Lise: İzmir Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi Toplum Sağlığı Bölümü (1984-1988)

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1988-1992) (Diploma Notu: 70.73)

Dil Öğrenimi: Saarbrücken-München-Radolfzell (Carl Duisberg Colleg) (Ocak 1996-Ekim 1996)

Yüksek Lisans: Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Magister Legum, LL.M.) (Ekim 1996- Şubat 1998) (Derece: Sehr Gut)

Doktora: Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mart 1998-Temmuz 2002) (Derece: summa cum laude)

Yabancı Dili: Almanca (Aralık 2002-ÜDS: 96.25)

İngilizce (orta)

Askerlik Durumu: Yaptı (Mart 2004-Mart 2005, Per. Atğm/Tğm., Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı'nda Hukuk Öğretim Elemanı)

İŞ DENEYİMİ

1988-1993: Ankara Numune Hastanesi'nde Toplum Sağlığı Memuru.

1993: Avukatlık Stajı, Ankara Barosu.

Ocak 1994-Aralık 1995: Araştırma Görevlisi, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

Ocak 1996-Eylül 2002: 1416 s. Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından master ve doktora yapmak üzere burslu olarak Federal Almanya Cumhuriyetinde görevlendirilme.

Ekim 2002-Şubat 2003: Dr. Araştırma Görevlisi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD

Şubat 2003-Kasım 2003: Öğretim Görevlisi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD.

Kasım 2003-Eylül 2009: Yardımcı Doçent, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD.

Ekim 2009-: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilimdalı.

YAYINLAR

1)Minderheitenschutz in Aktiengesellschaften, Magisterarbeit zur Erlangung des Grades eines Legum Magister, Heidelberg 1998, (XVI+102 s.), (Anonim Şirketlerde Azınlığın Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Heidelberg, 1998). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

2)Sonderrechte von GmbH-Gesellschaftern, Vorzugsgewährung und Vorzugsgeschäftsanteile im GmbH-Recht, Dissertation, Baden-Baden (Nomos Verlagsgesellschaft), 2002, (297 s.) (ISBN 3-7890-8247-3), Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht Band 9) (Limited Şirket Ortaklarının Rüçhan Hakları, Rüçhan Haklarının Tesisi ve Rüçhan Hakkı Veren Ortaklık Payları), Doktora Tezi.

3)"Alman Ticaret Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler", Yönetim ve Ekonomi (Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi), Y. 1999, S. 5, s. 13-25.

4) "Hakim İşletme İle Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hâkim İşletmenin Sadakat Borcu", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXII (2003), S. 2, s. 153-204.

5)"Der sachliche Anwendungsbereich der §§ 1629a und 723 I n.F. BGB", ("Alman Medeni Kanunu m. 1629a ile m. 723/I'in Konu Bakımından Uygulama Alanı"), Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Y. 1 (2003), S. 1, s. 167-189.

6) "Futbol Karşılaşmalarına İlişkin Yayın Haklarının Hukuki Niteliği ve Rekabet Hukuku Açısından Yayın Haklarının Merkezî Pazarlanması", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 55 (2006), S. 1, s. 1-46.

7) "4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi -Özellikle Şube ve İrtibat Bürosu Açılması-",Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. IV, S. 1, Y. 2007, s. 151-204)

8) "İşçi Ve İşveren Sendikalarının Dava Açabilecekleri Haller Ve Özellikle Sendikanın Üye Veya Mirasçılarının Yazılı Başvurusu Üzerine Dava Açması",Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 37-38 (Eylül-Ekim 2007), s. 33-59.

9) "Tüketici İlişkilerinin Hukuksal Yönetimi-BK ve 4077 Sayılı TKHK. Bağlamında Yeni Perspektifler Mümkün Mü?",Ali Naim İNAN'a Armağan, Ankara, 2009, Seçkin Yayıncılık, s. 33-74.

10) "Türk Şirketler Hukukunda Yeni Bir Kurum: "Hâkim Şirketin Güvenden Doğan Sorumluluğu" (TTK Tasarısı m. 209): İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Bir Değerlendirme", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 4, Y. 2008, s. 1-98.

11)"Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü: "Hâkim Teşebbüs", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXV, S. 2 (Haziran 2009), s. 229-295.

12) "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Kollektif ve Komandit Şirketlerde Şirket Kararlarına İlişkin Oy Hakkı Düzenlemeleri (TK Tasarı m. 226, 309) Hakkında Bazı Düşünceler", Legal Hukuk Dergisi, Y. 7, S. 81 (Eylül 2009), s. 2799-2812.

13) "Avusturya İşletmeler Kanunu'nun Ticari İşletme ve Şahıs Şirketleri Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXV, Sayı 3 (Eylül 2009), s. 225-314.

14) "İsviçre Federal Mahkemesi'nin Ses Markası Hakkındaki 7 Nisan 2009 Tarihli Kararı (BGE 135 III 359)", (Karar Çevirisi), Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, Y. 2009, C. 5, S. 20, s. 847-856.

İDARİ GÖREVLER

- Ticaret Hukuku ABD Başkanlığı (Kasım 2005-Eylül2009) (Niğde Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü)

- Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçent Temsilcisi) (Niğde Üniversitesi İİBF, (Ekim 2008-Eylül 2009)

- İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (Şubat 2008-Mart 2009)

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı (Mart 2008-Eylül 2009)

YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

Lisans (2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından Buyana):

- Hukuka Giriş; Hukukun Temel Kavramları (Niğde Üniversitesi İİBF, İşletme-İktisat Bölümleri-Niğde Meslek YO'nun Değişik Programları)

- Ticaret Hukuku (Niğde Üniversitesi İİBF, İşletme-İktisat-Kamu Yönetimi Bölümleri)

- Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku (Niğde Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü)

- Medeni Hukuk (Niğde Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü-Niğde Polis Meslek YO)

- Borçlar Hukuku (Niğde Üniversitesi İİBF, İşletme-İktisat-Kamu Yönetimi Bölümleri)

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Niğde Üniversitesi İİBF, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümü, + Niğde Meslek YO'nun Değişik Programları)

- İcra ve İflas Hukuku (Niğde Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü)

Yüksek Lisans (2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından Buyana):

Tüketicinin Korunması Hukuku (Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı)

Yürütülen Tezler: Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi) (Devam Ediyor)

Hakemlik: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Haziran 2008- )