ÖZGEÇMİŞProf.Dr. Doğan ŞENYÜZ
Mali Hukuk Anabilim Dalı
E-mail: dsenyuz[at]uludag.edu.tr


Doğum Tarihi: 27.08.1956
Unvanı: Profesör Dr.
Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Fakültesi Marmara Üniversitesi 1990
Lisans İşletme Bölümü Bursa İk Tic.İlimler Akademisi
(Uludağ Üniversitesi İİBF)
1977
Y. Lisans Mali Bilimler Proğ. Bursa İk.Tic.İlimler Akademisi
(Uludağ Üniversitesi SBE)
1990
Doktora Maliye Anabilim Dalı Uludağ Üniversitesi SBE 1992


Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent Maliye (Mali Hukuk) Uludağ Üniv. 1987-1995
Doçent Maliye (Mali Hukuk) Uludağ Üniv. 1995-2001
Profesör Maliye (Mali Hukuk) Uludağ Üniv. 2001-

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
İnankul H., Yasak Sorgu Yöntemleri ve Bunların Sonucunda Elde Edilen Delillerin Hukukumuzda ve Batı Hukukundaki Geçerliliği, 2005
Kaplan R., Müteselsil Sorumluluk ve Vergi Hukukundaki Yeri, 2005
Yüksel A., Türk Vergi Hukukunda Vergi Ziyaı Suçu, 2005.
Düzgün M. Ö., Sosyal Devlet Çerçevesinde Özürlülerin Vergilendirilmesi, 2005
Ekmekçi C., Finansal Kiralama Sözleşmesi ve Vergi Uygulamasında Görülen Sorunlar, 2000.
Tahtakıran S., 4369 Sayılı Yasa`dan Önceki Düzenlemede Kaçakçılığa Teşebbüs Suçu, 1999.
Yıldırım A., Amortismanlar ve Türk Vergi Hukukunda Amortisman Uygulamaları, 1998.
Bulut G., Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Kesme (Stopaj) Yoluyla Vergi Tahsilatı ve Etkinliği, 1996.
Gerçek A., Türkiye'de Vergi Kaçakçılığı İle İlgili Mükelleflerin Davranışları ve Tedbirlerin Etkinliği, 1996.
Çalışkan A., Güvenlik Hizmetlerinin Ekonomik Analizi ve Finansman, 1996.

Doktora Tezleri

Benk S., Kentiçi Ulaşım Sonucu Oluşan Negatif Dışsallıklar ve Önlenmesi Yolları, 2007
Taş F ., Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Değerlendirilmesi, 2007

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Şenyüz, D., “Basit Usulde Vergilendirilenlerin Vergi Sorumluluğu Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım, Sayı: 75, Mart–1999
Şenyüz, D., “4444 ve 4369 sayılı Yasalar Çerçevesinde Diğer kazanç ve İratlar”, Vergi Sorunları, Sayı 134, Kasım–1999
Şenyüz, D., “Emsal Bedel Uygulanması Çerçevesinde İşletmeden Çekilen Gayrimenkullerin Değerlemesi”, Yaklaşım, Sayı: 80, Ağustos–1999
Şenyüz, D., “Tevkifat Kapsamının BKK ile Belirlenmesinin Yatırım İndirimi Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Sayı: 83, Kasım–1999
Şenyüz, D., “Vergi Ziyaı Suçunun Cezasının Hesabına Güncelleştirme Payına İlişkin İdari Yorumların Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Sayı 120, Aralık - 2002
Şenyüz, D.,”Kontrol Edilen Yabancı İştiraklerin Kazancının Türk Kurumlar Vergi,si karşısındaki Durumu” Yaklaşım, Sayı: 167, Kasım–2006
Şenyüz, D.,”Vergilendirme Sürecinde Zamanaşımı Kavramı Üzerine terminolojik Bir Değerlendirme: Tebliğ Zamanaşımı” Yaklaşım, Sayı: 183, Mart-2008
Şenyüz, D., “Peçeleme ile Muvazaanın Niteliği ve Arasındaki Farklar” Yaklaşım, Sayı: 185, Mayıs-2008
Şenyüz, D., “Kiraların Tevsikine İlişkin Getirilen Düzenleme Üzerine Gözlemler”, Yaklaşım, Sayı: 189, Eylül-2008
Şenyüz,D., “Araçların Dur İkazına Uymamaları ile Araçta Bazı Belgelerin İbraz Edilmemesine Uygulanan yaptırımlar”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Nisan-2011, Yıl 7, sayı 76, s. 954-968.
Şenyüz,D.,”Vergi Kabahatlerinde Tekerrür” Prof.Dr. Sadık KIRBAŞ’a Armağan, Okan Üniversitesi Yayını, İstanbul-2011. ss.219-229.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şenyüz, D., Vergilemede Yeni Kavramlar, Türkiye VI Vergi Kongresi, 19-20 Nisan, İstanbul, 2002
Şenyüz, D., Türkiye’de Vergileme Sorunları ve Ekonomik İstikrar, VIII Türkiye Maliye Sempozyumu, 12-15 Mayıs, Bursa, 1992
Şenyüz, D., “Hukuk Devleti ve Türk Vergi Hukuku”, Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Merkezi tarafından 31.05.2007 tarihinde Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden merhum Prof.Dr. Prof.Dr. Adnan TEZEL’in anısına düzenlenen toplantıda sunulan Tebliğ, İstanbul, 2007

Diğer yayınlar

Kitaplar

Şenyüz, D. ve Taş M., Gelir Vergisi Uygulamaları, Ekin Kitapevi, Bursa, 1992.
Şenyüz, D., Türk Borçlar Hukukuna Göre Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi ve Tarafların Vergiler Karşısındaki Durumları, Yaklaşım Yayınları, Ankara,1996.
Şenyüz, D., Vergi Usul Hukukunda Tebligat, 2.b, Yaklaşım Yayınları, Ankara,1997.
Erdem M., Tatlıoğlu İ, Şenyüz, D., Kamu Maliyesi, 3.baskı, Ekin Kitapevi, Bursa,2006.
Şenyüz, D., Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2002.
Şenyüz, D., Türk Vergi Sistemi Dersleri, 4. baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007.
Şenyüz, D., Türk Vergi Sistemi, 12. baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2005.
Şenyüz, D., Borçlar Hukuku, 3. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
Şenyüz, D., Vergi Ceza Hukuku, 3. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2005.
Şenyüz, D., Vergi Hukuku (Genel Hükümler), 2. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
Kızıot, Ş., Şenyüz, D., Taş M., Dönmez, R., Vergi Hukuku, 2.baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2007.
Şenyüz, D., 5520 sayılı Kurumlar Vergisi, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2007.
Şenyüz, D., Vergi Ceza Hukuku, 4. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008.
Şenyüz, D., Borçlar Hukuku, 4. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009.
Erdem M., Tatlıoğlu İ, Şenyüz, D., Kamu Maliyesi, 8.baskı, Ekin Kitapevi, Bursa, 2011.
Şenyüz, D., Yüce M., Gerçek A., Vergi Hukuku, 2.baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2011.
Şenyüz, D., Vergi Ceza Hukuku, 5. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Şenyüz, D., Yüce M., Gerçek A., Türk Vergi Sistemi Dersleri. 5.baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2011.
Şenyüz, D., Borçlar Hukuku, 5. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.

Makaleler

Şenyüz, D., “Aşar’ın Vergi Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi”, U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt VI, Sayı: 1, Nisan–1985
Şenyüz, D., “Amortisman Ayırma Yöntemlerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi”, Mali Sorunlara Çözüm, Yıl: 1, Ağustos–1985
Şenyüz, D., “İhracatı Teşvik Araçları ve Damping Fiyat Politikaları”, Maliye Yazıları, Şubat/Mart–1987
Şenyüz, D., “Gelir Vergisine Tabi Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar”, Maliye Yazıları, Temmuz/Aralık–1989
Şenyüz, D., Gelir Vergisinde Yer Alan “Göçmen ve Mülteci Muafiyeti” ve 1989 Yılında Bulgaristan’dan Gelenlerin Durumları, U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1-2, 1989
Şenyüz, D., “Hayat Standardı Esası ve Uygulamadaki Sorunlar”, Bursa Barosu Dergisi, Yıl. 15, Sayı. Bursa–1991
Şenyüz, D., “Kitap Yazarak Gelir Elde Edenlerin Vergilendirme Rejimi”, Vergi Sorunları, Sayı. 65, Kasım/Aralık–1992
Şenyüz, D., “Vergilemede İstikrar İlkesi ve Türk Vergi Mevzuatı”, Maliye Araştırma Konferansları (Prof.Dr. Bediî N. Feyzioğlu’na Armağan) Otuzbeşinci Seri, Yıl. 1991/92, İstanbul–1992
Şenyüz, D., “Vergi Reform Süreci ve Son Vergi Tasarısı”, Bakış Dergisi, Bursa Sanayici ve İşadamları Dergisi yayını, Sayı: 45, Aralık–1993
Şenyüz, D., “Vergi Bilincinin Oluşturulmasında fayda İlkesinin Gözetilmesi”, Bülten, Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı, Sayı: 17, Mart–1994
Şenyüz, D., “Özel ve Kamu Sektörü Acısından Yatırım Kararlarında Fayda-Maliyet Analizi”, U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt V, sayı: 2, Kasım–1994
Şenyüz, D., “Serbest Meslek Faaliyetinde Sermaye Unsurlarından İrat Geliri Elde Edilmesi ve Vergilendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl. 3, Sayı 33, Eylül–1995
Şenyüz, D., “Asgari Kurumlar Vergisi ile Kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94/6. Maddesine Göre Yaptıkları Gelir Vergisi Tevkifatı”, Yaklaşım, Sayı: 52, Nisan–1997
Şenyüz, D., “Erken Ödemenin Alternatif Finansal Araçlarla Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl. 5, Sayı 53, Mayıs–1997
Şenyüz, D., “İşletmelere Kayıtlı Mal ve Hakların Kiralanmasında Tevkifat”, Yaklaşım, Sayı: 56, Ağustos–1997
Şenyüz, D., “Türk Vergi Sisteminde 4369 Sayılı Kanunun Getirdikleri”, Bursa Ekonomi, Temmuz (Sayı 140)-Ağustos (Sayı 141)-Eylül (Sayı 142)-Ekim (Sayı 143)-Kasım (Sayı 144)-Aralık 8Sayı 145) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını
Şenyüz, D., “Vergi Adaleti Açısından Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Değerlendirilmesi”, Mali Hukuk, Yıl. 2000 Kasım-Aralık, Sayı 90
Şenyüz, D., “Vergileme Yeni Yaklaşımlar”, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yayını, İstanbul–2002
Şenyüz, D., “Kontrol Edilen Yabancı İştiraklerin Kazancının Türk Kurumlar Vergisi Karşısındaki Konumu”, Yaklaşım, Sayı: 167, Kasım-2006
Şenyüz, D., “İşletmelerin Rekabet Gücü Açısından İstihdam Üzerindeki Yükler ve Yeni Kanunda Çalışanların Vergilendirilmesine Getirilen Değişiklikler”, MESS, Sicil Dergisi, Sayı:5, Mart-2007
Şenyüz, D., “Yabancıların Danışmanlık, Proje, Montaj Hizmetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi ve Bunlara Ödeme Yapanların Vergisel Sorumlulukları”, MESS, Sicil Dergisi, Sayı:7, Eylül-2007
Şenyüz, D., “Vergi Hukukunda Yorum Normları ve Ekonomik Yaklaşım” İstanbul Barosu Dergisi” (Vergi Hukuku Özel Sayısı), Mart-2008
Şenyüz, D., “Kaçakçılık Fiilleriyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Halinde Aynı Normların Çelişkili Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Vergi ve Politikası Üzerine İncelemeler, (Editörler: N.Edizdoğan - Ö Çetinkaya), Ekin Yayın ve Dağıttım, 2011, ss.46-65

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 1997 - 2000
Fakülte Kurulu Üyeliği 2003 – 2007
U.Ü. Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 1997 - 2003
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Müdürlüğü 1996 - 1997
U.Ü. Sosyal Bilimler MYO İdari Programlar Başkanlığı 1995 - 1996
U.Ü. Üniversite- Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 1997- 2000
U.Ü-BTSO-KOSGEB,. KOBİ ler AR-GE İcra Kurulu Üyeliği 1999 - 2007
Rektör Yardımcılığı 2008-2010
Hukuk Fakültesi Dekanlığı 2008-2011

Adres:

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleşkesi
16600 GEMLİK - BURSA
Email: dsenyuz[at]uludag.edu.tr
Tel: 0224 513 80 03
Fax: 0224 513 60 06